<div class="link-list">
  <header class="link-list__header">
    <h2 class="headline headline--headline-2">Versicherung &amp; Tarife
    </h2>
  </header>
  <div class="link-list__container">
    <div class="link-list__column">
      <h3 class="headline headline--headline-3">Versicherung für...
      </h3>
      <ul class="link-list__list">
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-45f2" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Arbeitnehmer</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-f0f9" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Auszubildende</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-ef7a" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Beamte &amp; Pensionäre</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-3258" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Familien</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-0727" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Freiwillig Versicherte</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-301e" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Rentner</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-7f27" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Selbstständige</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-c3c5" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Studierende &amp; Praktikanten</span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="link-list__column">
      <h3 class="headline headline--headline-3">Allgemeine Infos
      </h3>
      <ul class="link-list__list">
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-1057" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Beiträge</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-1991" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Familienversicherung</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-0899" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Pflegeversicherung</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-5882" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Krankentagegeldversicherung</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-d0f9" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Gesundheitskarte</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-580d" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Unfall-Fragen &amp; Antworten</span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="link-list__column">
      <h3 class="headline headline--headline-3">Zusatzversicherungen hkk privat
      </h3>
      <ul class="link-list__list">
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-6b2a" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Auslandsreise</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-b619" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Krankenhaus</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-330a" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Krankenhaustagegeld</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-27b4" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Krankentagegeld</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-89f9" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Pflege-Zusatzversicherung</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-2311" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Pflege-Zusatztagegeld</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-739a" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Zahn-Zusatzschutz</span></a>
        </li>
        <li class="link-list__list-item">
          <a class="link-list__link" href="#">
            <svg class="icon icon--arrow-right" id="icon-2d9b" viewBox="0 0 200 200" role="presentation">
 <use xlink:href="#icon-arrow-right"></use>
</svg><span class="link-list__link-text">Zahn-Zusatzschutz für Kinder</span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
-
 //- Prepare attr object
 attr = attr || {};
 attr.class = classList(attr.class);

//- Render slider
.link-list&attributes(attr)
 //- Header
 header.link-list__header
  //- Title
  if title
   != include('@headline--headline-2', {text: title, level: 2})
 
 .link-list__container
  //- Columns
  if columns
   each column in columns
    .link-list__column
     if column.title
      != include('@headline--headline-3', {text: column.title, level: 3})
     
     if column.links
      ul.link-list__list
       each link in column.links
        li.link-list__list-item
         a.link-list__link(href=link.url)
          != include('@icon', {icon: 'arrow-right'})
          span.link-list__link-text #{link.title}
{
 "title": "Versicherung & Tarife",
 "columns": [
  {
   "title": "Versicherung für...",
   "links": [
    {
     "title": "Arbeitnehmer",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Auszubildende",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Beamte & Pensionäre",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Familien",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Freiwillig Versicherte",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Rentner",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Selbstständige",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Studierende & Praktikanten",
     "url": "#"
    }
   ]
  },
  {
   "title": "Allgemeine Infos",
   "links": [
    {
     "title": "Beiträge",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Familienversicherung",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Pflegeversicherung",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Krankentagegeldversicherung",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Gesundheitskarte",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Unfall-Fragen & Antworten",
     "url": "#"
    }
   ]
  },
  {
   "title": "Zusatzversicherungen hkk privat",
   "links": [
    {
     "title": "Auslandsreise",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Krankenhaus",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Krankenhaustagegeld",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Krankentagegeld",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Pflege-Zusatzversicherung",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Pflege-Zusatztagegeld",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Zahn-Zusatzschutz",
     "url": "#"
    },
    {
     "title": "Zahn-Zusatzschutz für Kinder",
     "url": "#"
    }
   ]
  }
 ]
}
 • Content:
  $link-list-breakpoint: 900px;
  
  .link-list {
   @include mq($until: $link-list-breakpoint) {
    .grid__column & {
     margin-bottom: 3rem;
    }
  
    .grid__column:last-child & {
     margin-bottom: -2rem;
    }
   }
  }
  
  .link-list__header {
   border-bottom: 0.5rem solid $color-steelgrey;
   margin-bottom: 2.5rem;
  
   .headline {
    margin-bottom: 1rem;
   }
  }
  
  .link-list__container {
   @include mq($from: $link-list-breakpoint) {
    display: flex;
   }
  }
  
  .link-list__column {
   margin-bottom: 2rem;
  
   @include mq($from: $link-list-breakpoint) {
    width: 33.33%;
  
    .grid__column & {
     width: 100%;
    }
   }
  }
  
  .link-list__list {
   @include list-reset();
  }
  
  .link-list__link {
   color: $color-blue;
   font-size: 1.3rem;
  
   @include mq($from: $link-list-breakpoint) {
    font-size: 1.5rem;
   }
  }
  
  .link-list__link-text {
   margin-left: 5px;
  }
  
 • URL: /components/raw/link-list/link-list.scss
 • Filesystem Path: src/components/organisms/link-list/link-list.scss
 • Size: 855 Bytes

There are no notes for this item.